بازگشت
زمان مطالعه: 10 دقیقه

نقش بازاریابی اینترنتی بر گردشگری و صنایع دستی

ایران به عنوان کشوري در حال توسعه هم از نظر فناوري و هم از نظر این که یکی از سه قطب مهم صنایع دستی در جهان به شمار می رود می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود و مطالعات تجربیات، داخلی و خارجی با توسعه صنایع دستی به توسعه اقتصادي قابل انتظار دست یابد.
طبیعتا یکی از ظرفیت های مطرح در این زمینه تجارت الکترونیکی و استفاده از بازاریابی آنلاین می باشد که در صادرات صنایع دستی مورد توجه قرار دارد. اگر چه صنایع دستی در گذشته به عنوان غنی کننده ي اوقات فراغت و مصرف خانوار مورد توجه قرار گرفته بوده اما امروزه به عنوان یک ضرورت اقتصادي مطرح است.
پرداختن به صنایع دستی به لحاظ تکیه بر  عوامل تولید محلی، دانش بومی، درآمدزایی و افزایش سطح رفاه و کمک به معیشت خانوارها دارای اهمیت ویژه ای است. عدم بهره مندي از آشنایی با علم بازاریابی در صنایع دستی به ناتوانی در ورود و پیشروي به بازارهاي مناسب می انجامد زیرا که امروزه اهمیت بهره گیري از فنون بازاریابی کمتر از اهمیت کیفیت تولیدات نیست.
وجود بازاریابی الکترونیکی موجب رشد بازاریابی بین الملل می شود و قابلیت این را دارد که به طور غیر مستقیم باعث افزایش توانایی شرکت ها و افزایش ظرفیت برای توسعه صادرات و قابلیت های شبکه بین المللی شود. بازاریابی الکترونیکی به عنوان یک کاتالیزور برای غلبه بر محدودیت ها عمل می کند و باعث تحریک توسعه بازار خارجی می شود.
شناسایی ظرفیت ها و راهبردهای بازاریابی الکترونیکی و روش ها و نحوه استفاده از آن می تواند برخی از مشکلات صادرات ی مرتبط با بازاریابی صادرات را بالا ببرند. بنابراین استفاده از اینترنت و بازاریابی الکترونیک برای کمک به توسعه صادرات بسیار ضروري است؛ افزایش سرعت در محاسبه، پردازش سریع اطلاعات، امکان جست وجو و افزایش دقت، حذف واسطه ها ی غیرضروري و انجام الکترونیکی کارها، فرایند مبادله و صادرات را تحت تاثیر قرار یم دهد. لذا شناسایی ظرفیت ها و راهبردهای بازاریابی الکترونیکی تاثیرگذار بر توسعه صادرات از اهمیت زیادی برخوردار بوده و می تواند موجبات افزایش صادرات صنایع دستی و بهبود توسعه صنایع دستی و سوغاتی را فراهم کند.

صنایع دستی
مفهوم و تعاریف صنایع دستی

اگر چه با توجه به خصوصیات و جنبه هاي گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي صنایع دستی شاید تعریف دقیق و پذیرفتنی را نتوان از سوي همه ي اندیشمندان حوزه صنایع دستی ارائه کرد اما از میان تعاریف گوناگونی که در این صنعت ارائه شده است در سال ۱۳۴۸ از طرف شوراي صنایع دستی ایران چنین تعریف شده است: صنایع دستی به آن رشته از صنایع اطلاق می شود که تمام یا قسمتی از مراحل ساخت فراورده هاي آن با دست انجام گرفته است و در چارچوب هاي قومی آن منطقه ساخته و پرداخته می شود.در سال ۱۳۶۲ گروهی از کارشناسان سازمان صنایع دستی ایران آن را چنین تعریف کرده اند: صنایع دستی مجموعه اي از هنر/صنعت اطلاق می شود که عمدتا با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید، به کمک ابزار دستی موجب تهیه و ساخت محصولاتی می شود که در هر واحد آن، ذوق هنري و خلاقیت هاي فکري صنعتگر سازنده به مشابه ماشینی وکارخانه اي است.تعریف کامل تر آن این طور تعریف شده است که در صنایع دستی: کارهاي تولیدي
صنایع دستی با استفاده از آلات و ابزارهاي ساده مثلا قالی بافی، سفالگري، سوزن دوزي، خاتم کاري و غیره، و همچنین کالاهایی که بدین گونه و طبق یک طرح ساخته می شود، اغلب آثار هنري سنتی و هنرهاي تزئینی را می توان در این زمره بر شمرد. صنایع دستی به آن گروه از فرآورده هایی کاربردي – تزیینی اطلاق می شود که با استفاده از مواد اولیه طبیعی بومی، خارج از چرخه غذایی و به کمک دست و ابزار ساخته شده و متأثر از سابقه تاریخی، ویژگی هاي فرهنگی و جغرافیایی مکان تولید، عادات اجتماعی، باورهاي سنتی و معیارهاي زیباشناختی بومی و ملی بوده و ذوق، هنر و خلاقیت فردي سازنده ي اثر در تک تک تولیدات مشهود می باشد. صنایع دستی عبارت بی همتایی است که نشان دهنده فرهنگ، سنت و میراث یک کشور است. تعریف صنایع دستی این گونه است که: صنایع دستی بخشی است که تولید محصولات آن به طور کامل یا بخش عمده آن با دست انجام می گیرد. روح صنایع دستی به گونه اي است که از مواد خامی که به راحتی در دسترس است استفاده می شود و صنعتگران و هنرمندان می توانند در تعداد نامحدود و بدون هیچ گونه تاثیر منفی بر پایداري، تولید کنند. خصوصیات صنایع دستی شامل: زیبایی صنایع دستی که از احساسات صنایع دستی است، یعنی طراحی جذاب و چشم نواز که می تواند قلب را تحت تاثیر قرار دهد. ویژگی هاي صنایع دستی نه تنها از کار دست بلکه تحت تاثیر عوامل محیط خارجی و عوامل ذهنی است. بنابراین هر قطعه از صنایع دستی یک فرایند مستقل در ایجاد هنر است که باعث ایجاد ویژگی هاي منحصر به فرد و متفاوت از محصولات تولید شده با ماشین آلات صنعتی است. محصولات ساخته شده توسط صنعتگران صنایع دستی با توجه به زمانی که صرف آن می شود می تواند نشان دهد که چه سطوح و ویژگی هاي منحصر به فردي ایجاد کرده است که نسبت به سایر تولیدات منحصر به فرد و متفاوت است. صنایع دستی مختلف محلی ناشی از شرایط طبیعی، آداب ورسوم اجتماعی و شرایط آب و هوایی یک محل است که حتی ترکیبات رنگی آن نشان دهنده زیبا شناسی هاي مختلف منطقه خودش است. زیبایی هنر دستی در چهار جنبه مورد توجه قرار می گیرد: از نظر ابزار، زیبایی طبیعت، انسان و از نظر دکوراسیون. احساسات از هنر صنایع دستی باعث ایجاد ارزش هاي معنوي و مفهوم غنی عاطفی از طریق کار دست و تبدیل شدن آن به عنوان وسیله ارتباط بین روح وزیبایی شناسی می شود.

توسعه صنایع دستی
ضرورت توسعه صنایع دستی

صنایع دستی و صنعتگران آن بخش قابل توجهی از اقتصاد را تشکیل می دهند که در بازارهاي جهانی رو به پیشرفتند. متاسفانه صنایع دستی در معرض خواب رفتن به دلیل رقابت با ماشین هایی است که ارزان تر تولید می کند و جایگزین شده اند؛ بخش صنایع دستی به عنوان یک منبع درآمد باعث کمک به رفاه مردم واقتصاد ملی می شود. صنایع دستی نقش بسیار مهم و برجسته در اقتصاد کشورها دارد که به اشتغال گسترده در شهر و روستا منجر می شود و همچنین تولید ارز قابل توجهی را براي کشور و حفظ میراث فرهنگی به وجود می آورد. صنایع دستی داراي پتانسیل بالا به عنوان عامل کلیدي براي ایجاد مجموعه اي از تعداد زیادي صنعتگران صنایع دستی و افراد تازه وارد در این صنعت است.
صنایع دستی داراي اثرات بسیار مثبت اقتصادي و اجتماعی است که از جمله آن می توان به این موارد اشاره کرد:
نقش صنایع دستی در افزایش درامد سرانه،
نقش صنایع دستی در تولید ملی
نقش صنایع دستی در توسعه گردشگري و مبادلات فرهنگی،
نقش صنایع دستی در پویا نگه داشتن خلق هنري در بین هنرمندان و سازندگان آن در مناطق مختلف ایران و …

صادرات صنایع دستی

صادرات صنایع دستی و سوغاتی باعث می شود که در بازارهاي جهانی تقاضا ایجاد کند. همچنین می تواند وضعیت اقتصادي زنان را افزایش دهد و سهم آشکار صنایع دستی در صادرات از طرف دولت حفظ شود. به طور مثال در هندوستان فعالیت صنایع دستی و صادرات آن در طول سالهاي ۱۹۹۰-۱۹۹۱ افزایش یافته و نرخ رشد خود را در یک سطح رضایت بخش ایجاد کرده است. هنگامی که پتانسیل هاي صنایع دستی به رسمیت شناخته می شود، می تواند در بازار طیف وسیعی ایجاد کند. بنابراین باعث بهبود تکنولوژي و ابزارها در صنایع دستی می شود. اگر تلاش سیستماتیک براي برخی از محصولات انتخابی ایجاد شود می تواند به عنوان یک منبع درآمد ارز خارجی در آینده نزدیک تبدیل شود. به هرحال این اقلام باید قبل از صادرات، به درستی شناسایی شوند. همچنین ترتیبات قیمت، تامین، تحویل، کیفیت، شرایط پرداخت و غیره کسب وکار و همچنین بازاریابی صنایع دستی باید بررسی شود. فقدان بازاریابی سیستماتیک به عنوان یک عامل دلسرد کننده باید بررسی شود. صنعتگران صنایع دستی باید زیر چتر تعاونی ها براي بازاریابی خود برنامه ریزي کنند که به این منظور باید ارتباط خود را به صورت جهانی افزایش دهند. تولید صنایع دستی و صادرات آن به کشورهاي مختلف جهان، شهرت و نام تجاري خوب در جهان ایجاد می کند و باعث افزایش درآمد و ارز خارجی می شود که براي رشد و تعالی اقتصاد بسیار مهم است. استارتاپ های صنایع دستی همچون فروشگاه آنلاین می توانند آغازگر رشد فروش صنایع دستی شوند و بازار را برای خرید صنایع دستی ایجاد کنند.
هدف از صادرات صنایع دستی، ایجاد اشتغال و یک توزیع عادلانه درآمد که مرتبط با حرکت به سمت گسترش بیشتر صنایع دستی است. بنابراین با طرح توسعه بسیاري از کشورهاي جهان سوم تاکید بر اهمیت ایجاد مقیاس بزرگ با استفاده بیشتر از فناوري مناسب و هماهنگ با وقف منابع محلی است. صادرات صنایع دستی باعث کمک به ایجاد شغل براي تعداد افراد و کمک به درآمد ارز خارجی می کند. در سال هاي گذشته بررسی روند صادرات غیر نفتی نشان می دهد که سالانه از محل صادرات صنایع دستی، بیش از نیم میلیارد دلار بوده است. از نظر میزان اشتغال در صنایع دستی، ایران پس از چین و هند، رتبه سوم جهانی را دارد. همچنین کشور ما از نظر تنوع رشته هاي صنایع دستی که حدود ۱۵۰ نوع ان شناسایی شده است، رتبه نخست و از نظر حجم تولیدات صنایع دستی مقام سوم جهان را دارا می باشد. اما از نظر میزان صادرات در رتبه پایینی قرار دارد.
در تحقیقی تحت عنوان “صادرات صنایع دستی هند: تجزیه وتحلیل اقتصادي” که با هدف بررسی صادرات صنایع دستی و تاثیر آن بر اقتصاد انجام شده است، نتایج حاکی از آن است که صنایع دستی هند به طور گسترده اي در سراسر کشور، روند صادرات آن پراکنده است. با توجه به مؤلفه هاي اشتغال، درآمد ارز خارجی و پتانسیل گسترده صادرات براي یک اقتصاد مهم است. همچنین صادرات صنایع دستی باعث رشد بازار بین المللی می شود.
در تحقیقی دیگر تحت عنوان “حفاظت از میراث ناملموس صنایع دستی هنري” که با هدف تعیین ارزش و ارتباطات و از طریق پلت فرم هاي تعاملی براي حفظ میراث فرهنگی و صنایع دستی انجام شده است، نتایج نشان می دهد که یک موقعیت غنی است که از ابزارهاي فناوري و رسانه هاي مجازي براي صنایع دستی استفاده کنیم. به روز رسانی پلت فرم هاي چند رسانه اي مربوط به صنایع دستی امکان پذیر است و با گسترش محتواي آن و استفاده از اشکال مختلف صنایع دستی در اینترنت به راحتی می توان از قابلیت هاي وب در صنایع بومی استفاده کرد.
در تحقیقی تحت عنوان “بررسی تاثیر بکارگیري بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادرات صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سال ۸۴-۱۳۷۹ (با تاکید بر اینترنت)” که با هدف بررسی تاثیر روش هاي بازاریابی الکترونیکی در صادرات انجام گرفته است؛ نتایج بررسی حاکی از آن است که بین استفاده از اینترنت در فعالیت هاي بازاریابی و عملکرد صادراتی شرکت ها رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد. این ارتباط در هر یک از ابعاد سه گانه بازاریابی الکترونیکی، یعنی استفاده از اینترنت در فعالیت هاي مرتبط با مشتري، مرتبط با کانال هاي توزیع و تحقیقات بازاریابی با عملکرد صادرات یعنی رشد و سودآوري صادرات، ورود به بازارهاي جدید، بهبود وضعیت سهم بازار و ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به محصولات، خدمات و نام و نشان تجاري شرکت مورد تایید قرار گرفت.
در تحقیقی تحت عنوان “بررسی موانع و ارائه راهکارهاي بکارگیري تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران” که هدف آن بررسی مدل هاي مختلف تجارت الکترونیکی و بکارگیري مزایاي استفاده از سیستم هاي مبتنی بر آن انجام شده است، از طریق یک پرسشنامه موانع موجود بر سر راه تجارت الکترونیکی در زمینه صادرات فرش دستباف ایران را مشخص و با ارائه راهکارهایی براي صادرکنندگان صنایع دستی قدمی براي رشد این صنعت ارزشمند به صورت جهانی حاصل شده است. در نهایت موانع تجارت الکترونیکی در زمینه صادرات فرش دستباف ایران به ترتیب اولویت زیر تعیین شده اند:
مشکلات و موانع مربوط به زیرساخت هاي اطلاعاتی
مشکلات مربوط به زیرساخت هاي قانونی، حقوقی و امنیتی،
مشکلات و موانع زیرساخت هاي انسانی، آموزشی، فرهنگی و رفتاري،
مشکلات مربوط به زیرساخت هاي گمرکی، بازگانی، مالیاتی، مشکل اینترنت، مشکلات مربوط به زیرساخت هاي مالی و نرم افزاري.
روش هاي بازاریابی الکترونیکی متعدد می باشند شامل:
ایجاد وب سایت یا پایگاه اینترنتی در شبکه جهانی براي سازمان و معرفی آدرس به موتورهاي جست وجوگر اصلی و گروه هاي تخصصی و فهرست هاي اینترنتی
بازاریابی الکترونیکی از طریق پست الکترونیکی
گروه هاي خبري و اتاق هاي گفت وگو
مبادله تبلیغات پرچمی و برنامه هاي ارتباطی
ترفیعات آن لاین
کاتالوگ آن لاین و روزنامه هاي الکترونیکی
سوالات متدوال

حساب کاربری ویژه داشته باشید!
مشاهده پنل ها
بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!
ارسال دیدگاه

تاریخ عضویت :

علاقه زیاد به برنامه نویسی و کسب و کار اینترنتی باعث شد آرتا وردپرس رو راه اندازی کنم، امیدوارم با راه اندازی آرتا وردپرس بتونم به کاربران کمک کنم.
خبرنامه آرتا وردپرس

با عضویت در خبرنامه آرتا وردپرس، ایمیل مفید در زمینه وردپرس دریافت کنید

چند لحظه صبر کنید...

باموفقیت ثبت شد!

*
*

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

اگر با این شرایط موافقید، لطفا here کلیک کنید.

ساخت حساب کاربری