بازگشت

انگیزشی

12 پست
انگیزه چیزی است که شما را به برداشتن گام نخست ترغیب می­کند، اما عادت شما را به رفتن ادامه راه وامی­دارد.

انگیزه چیزی است که شما را به برداشتن گام نخست ترغیب می­کند، اما عادت شما را به رفتن ادامه راه...

آینده شما توسط کاری که “امروز” انجام میدین خلق میشه، نه فردا

آینده شما توسط کاری که “امروز” انجام میدین خلق میشه، نه فردا

اشتباه کردن حداقل بهتر از هیچ کاری نکردنه!

اشتباه کردن حداقل بهتر از هیچ کاری نکردنه!

بهترین معلم شکست های گذشته ی توست

بهترین معلم شکست های گذشته ی توست

سخت‌تر از دیروز تلاش کن اگه یه فردای متفاوت می‌خوای

سخت‌تر از دیروز تلاش کن اگه یه فردای متفاوت می‌خوای...

موفقیت واقعی بلند شدن بعد از شکست است

موفقیت واقعی بلند شدن بعد از شکست است...

بزرگ ترین لذت زندگی انجام دادن کارهائیست که دیگران می گویند تو نمی توانی

بزرگ ترین لذت زندگی انجام دادن کارهائیست که دیگران می گویند تو نمی توانی

ساخت حساب کاربری